วันวานยังหวานอยู่

วันเสาร์ที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2553

ในหลวงกับวัตกรรมและเทคโนโลยี


1.โครงการสัตว์เลี้ยงพระราชทาน
ความเป็นมา
บก.ตชด.ภาค 3 ได้รับมอบพันธุ์โคและสุกร จากโครงการเกษตรแม่แตง (อยู่ในความรับผิดชอบของ มว.พก.ร้อย ตชด. 332) และมอบให้ กก.ตชด. 31 – 34 นำไปแจกจ่ายให้ประชาชนในถิ่นทุรกันดารและชาวไทยภูเขาเพื่อไปขยายพันธุ์
โคพระราชทานในส่วนของ บก.ตชด.ภาค 4 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานโคพันธุ์อเมริกันบรามัน 1 ตัว ชื่ออพอลโล่ ให้ กก.ตชด.เขต 9 และนำไปเลี้ยงไว้ที่ กองร้อย 2 อ.นาทวี จ.สงขลา พระราชประสงค์ในการมอบ โคพันธุ์ เพื่อให้ ตชด.นำไปเลี้ยงขยายพันธุ์กับโคพันธุ์พื้นเมืองเพื่อแจกจ่ายให้กับราษฎรที่ยากจนในถิ่นทุรกันดารโดยให้ราษฎรที่มีแม่โคพันธุ์พื้นเมืองนำมาผสมพันธ์กับโคพันธุ์พระราชทานที่กองร้อย 2 ฯ โดยมีเงื่อนไขว่า หลังจากผสมพันธุ์แล้ว ได้ลูกตัวแรกให้ตกเป็นของเจ้าของแม่โค และลูกโคตัวที่ 2เป็นของ ตชด. ข้อตกลงนี้ได้ดำเนินการมาเป็นเวลาหลายปี ต่อมาการผสมพันธุ์ไม่ประสบผลสำเร็จเนื่องจากพ่อโคอายุมาก และน้ำหนักตัวมากและโคพันธุ์พระราชทานก็ตายเพราะอายุมาก สำหรับลูกโคที่ ตชด.ได้รับไว้ ส่วนมากจะเป็นพันธุ์ผสมอเมริกันบรามัน 65 เปอร์เซ็นต์ และได้แจกจ่ายให้กับ กองร้อย ตชด.และ ร.ร.ตชด.เพื่อทำการขยายพันธุ์ตามพระราชประสงค์

ความสัมพันธ์ระหว่างเทคโนโลยีกับนวัตกรรมความสัมพันธ์ระหว่างเทคโนโลยีกับนวัตกรรม


คำว่า นวัตกรรม เป็นคำที่ใช้ควบคู่กับ เทคโนโลยี เสมอๆ ในภาษาอังกฤษใช้คำว่า Innotech ความจริงแล้ว นวัตกรรมและเทคโนโลยีนั้นมีความสัมพันธ์กันอย่างใกล้ชิดเนื่องจากนวัตกรรมเป็นเรื่องของการคิดค้นหรือการกระทำใหม่ ๆเพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นซึ่งอาจจะอยู่ในขั้นของการเสนอความคิดหรือในขั้นของการทดลองอยู่ก็ได้ ยังไม่เป็นที่คุ้นเคยของสังคม ส่วนเทคโนโลยีนั้นมุ่งไปที่การนำสิ่งต่าง ๆรวมทั้งวิธีการเข้ามาประยุกต์ใช้กับ การทำงาน หรือแก้ปัญหาให้มีประสิทธิภาพมากที่สุด ถ้าหากพิจารณาว่านวัตกรรมหรือสิ่งที่เกิดขึ้นใหม่นี้น่าจะนำมาใช้ การนำเอานวัตกรรมเข้ามาใช้นี้ ก็จัดได้ว่าเป็นเทคโนโลยีด้วย และในการใช้เทคโนโลยีนี้ถ้าเราทำให้เกิดวิธีการหรือสิ่งใหม่ ๆ ขึ้น สิ่งนั้นก็เรียกว่าเป็นนวัตกรรม เราจึงมักเห็นคำ นวัตกรรมและเทคโนโลยี อยู่ควบคู่กันเสมอ
ที่มา : http://pineapple-eyes.snru.ac.th

วันอาทิตย์ที่21 กุมภาพันธ์ 2553 เวลา 14.32 น.

ความหมายของเทคโนโลยี

ความหมายของเทคโนโลยี
คำว่า เทคโนโลยี ตรงกับคำภาษาอังกฤษว่า "Technology" ซึ่งมาจากภาษากรีกว่า "Technologia" แปลว่า การกระทำที่มีระบบ อย่างไรก็ตามคำว่า เทคโนโลยี มักนิยมใช้ควบคู่กับคำว่า วิทยาศาสตร์ โดยเรียกรวม ๆ ว่า "วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี"
พจนานุกรมฉบับ ราชบัณฑิตยสถาน (2539 : 406) ได้ให้ความหมายของเทคโนโลยี คือ "วิทยาการที่เกี่ยวกับศิลปะในการนำเอาวิทยาศาสตร์ประยุกต์มาใช้ให้เกิดประโยชน์ในทางปฏิบัติและอุตสาหกรรม"
นอกจากนั้นยังมีผู้ให้ความหมายของเทคโนโลยีไว้หลากหลาย ดังนี้ คือ
*** ผดุงยศ ดวงมาลา (2523 : 16) ได้ให้ความหมายของเทคโนโลยีว่าปัจจุบันมีความหมายกว้างกว่ารากศัพท์เดิม คือ หมายถึงกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับเครื่องจักรกล สิ่งประดิษฐ์ใหม่ ๆ ทาง อุตสาหกรรม ถ้าในแง่ของความรู้ เทคโนโลยีจะหมายถึง ความรู้หรือศาสตร์ที่เกี่ยวกับเทคนิคการผลิตในอุตสาหกรรม และกิจกรรมอื่น ๆ ที่จะเอื้ออำนวยต่อการดำรงชีวิตของมนุษย์ หรืออาจสรุปว่า เทคโนโลยี คือ ความรู้ที่มนุษย์ใช้ทรัพยากรต่าง ๆ ให้เกิดประโยชน์แก่มนุษย์เอง ทั้งในแง่ความเป็นอยู่และการควบคุมสิ่งแวดล้อม
*** สิปปนนท์ เกตุทัต (ม.ป.ป. 81) อธิบายว่า เทคโนโลยี คือ การนำความรู้ทางวิทยาศาสตร์ และศาสตร์อื่น ๆ มาผสมผสานประยุกต์ เพื่อสนองเป้าหมายเฉพาะตามความต้องการของมนุษย์ด้วยการนำทรัพยากรต่าง ๆ มาใช้ในการผลิตและจำหน่ายให้ต่อเนื่องตลอดทั้งกระบวนการ เทคโนโลยีจึงมักจะมีคุณประโยชน์และเหมาะสมเฉพาะเวลาและสถานที่ และหากเทคโนโลยีนั้นสอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจ สังคม การเมือง วัฒนธรรม และสภาพแวดล้อม เทคโนโลยีนั้นจะเกื้อกูลเป็นประโยชน์ทั้งต่อบุคคลและส่วนรวม หากไม่สอดคล้องเทคโนโลยี นั้น ๆ จะก่อให้เกิดปัญหาตามมามหาศาล
*** ธรรมนูญ โรจนะบุรานนท์ (2531 : 170) กล่าวว่า เทคโนโลยี คือ ความรู้วิชาการรวมกับความรู้วิธีการ และความชำนาญที่สามารถนำไปปฏิบัติภารกิจให้มีประสิทธิภาพสูง โดยปกติเทคโนโลยีนั้นมีความรู้วิทยาศาสตร์รวมอยู่ด้วย นั้นคือวิทยาศาสตร์เป็นความรู้ เทคโนโลยีเป็นการนำความรู้ไปใช้ในทางปฏิบัติ จึงมักนิยมใช้สองคำด้วยกัน คือ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อเน้นให้เข้าใจว่า ทั้งสองอย่างนี้ต้องควบคู่กันไปจึงจะมีประสิทธิภาพสูง
*** ส่วน ชำนาญ เชาวกีรติพงศ์ (2534 : 5) ได้ให้ความหมายสั้น ๆ ว่า เทคโนโลยี หมายถึง วิชาที่ว่าด้วยการประกอบวัตถุเป็นอุตสาหกรรม หรือวิชาช่างอุตสาหกรรม หรือการนำเอาวิทยาศาสตร์มาใช้ในทางปฏิบัติจากการที่มีผู้ให้ความหมายของเทคโนโลยีไว้หลากหลาย สรุปได้ว่า เทคโนโลยี หมายถึง วิชาที่นำเอาวิทยาการทางวิทยาศาสตร์และศาสตร์อื่น ๆ มาประยุกต์ใช้ตามความต้องการของมนุษย์ เช่น โรงงานอุตสาหกรรม เป็นต้น
***** พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงกล่าวถึงความหมายของเทคโนโลยีเป็นภาษาง่าย ๆ ว่า หมายถึง การรู้จักนำมาทำให้เป็นประโยชน์นั่นเอง (เย็นใจ เลาหวณิช. 2530 : 67)
ที่มา : http://www.kroobannok.com/50
วันอาทิตย์ที่21 กุมภาพันธ์ 2553 เวลา 14.37 น.

วันจันทร์ที่ 8 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2553

ความหมายของนวัตรกรรม

Keyword: นวัตกรรม Innovation สิ่งประดิษฐ์ Invention ระบบจิตนิยม

เราเริ่มต้นจากตรงนี้ก่อน ก่อนที่ จะไป ใช้ นวัตกรรม เป็นอาวุธ และปรับเป็นกลยุทธ์ เพื่ออยู่รอด ในยุค แห่ง Knowledge economy ซึ่งไม่รู้ยุคหน้าจะเรียกอะไร ก็ช่างก่อน แล้วแต่ฝั่งตะวันตก หรือฝรั่งจะเรียกชื่อ แล้วเราค่อยตามกันไป เอ๊ะ อย่างนี้ก็ไม่ใช้ innovation ซิครับ

ต้องทำใจ เอาไว้ก่อนนะครับ เพราะต้องยอมรับ ในเรื่อง แนวคิดหรือทฤษฎี บางอย่าง เรา ยังถูกกำหนดและครอบงำจากระบบ ทุนนิยมอยู่ ทำให้ การดำเนินชีวิตของเรา ยังไงก็ ต้อง ปรับให้เข้ากับ อิทธิพล ของฝั่งตะวันตก

แต่อีกไม่นานหรอกครับ แรงเหวี่ยงของโลก จะมาทางตะวันออก แน่นอน เพราะอนาคต จะถูกนำด้วย ระบบจิตนิยม ไม่ใช่ทุนนิยม (อันนี้ผมตั้งชื่อเองนะครับ) แต่มีที่มาที่ไปแน่นอน ค่อยๆ ตามกันมานะครับ

เข้าเรื่องดีกว่า What is Innovation? นวัตกรรมคืออะไร
สมัยก่อน การคิดค้นสินค้าและบริการใหม่ หรือ ฝรั่งเรียกว่า Product development อาจนับว่าเป็น นวัตกรรม แต่ถ้าดูตามทฤษฎี (อย่าว่ากันนะ เรียน ปริญญาเอก ก็ต้องเอาทฤษฎีอ้าง ไม่ต่ำกว่าห้า ต่อ หนึ่ง คีย์เวิร์ด ที่ต้องการขยาย ไม่งั้นเดี๋ยวอาจารย์ ว่า นั่งเทียน คิดเอง มั่วเอง) และ แนวทางการศึกษาวิจัย

นวัตกรรม มาก กว่า Product development เพราะ นวัตกรรม ต้อง ตอบคำถาม หรือนิยาม ที่ตั้งขึ้นหลายข้อทีเดียว

เรามาดูตัวอย่างกันก่อนโดยยังไม่ลงส่วนของทฤษฎี จะได้ นึกภาพออก
จากเว็บไซด์ http://inventors.about.com/ ได้ ทำการ สำรวจ ความเห็นจากผู้อ่าน (Here are the most popular inventions researched by our readers)
ได้ผลออกมาอย่างนี้ครับ
1. The Telephone โทรศัพท์
2. The History of Computers คอมพิวเตอร์
3. Television โทรทัศน์
4. The Automobile รถยนตร์
5. The Cotton Gin เครื่องปั่นฝ้าย
6. The Camera กล้องถ่ายรูป
7. The Steam Engine เครื่องจักรไอน้ำ
8. The Sewing Machine เครื่องจักรเย็บผ้า
9. The Light Bulb หลอดไฟ
10. Penicillin ยาเพนนิซิลิน

ที่มา : Top 10 Inventions by Mary Bellis, About.com
วันอาทิตย์ที่21 กุมภาพันธ์ 2553 เวลา 14.35 น.

วันจันทร์ที่ 18 มกราคม พ.ศ. 2553

20 วิธีรักษาสุขภาพจิตทำให้คุณสามารถทำใจและก้าวไปข้างหน้าได้คุณเคยประสบเหตุการณ์ “ชีวิตล่ม” หรือไม่การสูญเสียบุคคลที่รักการต้องผ่านเหตุการณ์อันเลวร้ายการต้องอยู่ท่ามกลางสถานการณ์อันย่ำแย่การพบเจอสถานการณ์ที่ไม่คาดคิด ไม่คาดฝันสิ่งเหล่านี้ก็เพียงพอที่จะให้ทำคุณสงสัยว่าคุณจะมีชีวิตอยู่ต่อไปได้อีกหรือ ?ช่วงเวลาที่คุณรู้สึกว่าไม่เหลืออะไรอีกแล้วในชีวิต หัวใจปวดชาและไม่ว่ามองไปทางไหนก็เหมือนมีหมอกซึมเศร้าครอบคลุมไปทั่ว คุณไม่จำเป็นต้องเป็นนักธุรกิจพันล้านจึงประสบเหตุการณ์เช่นนี้การสูญเสียบุคคลที่รัก หรือการต้องผ่านเหตุการณ์อันเลวร้ายก็เพียงพอที่จะให้ทำคุณสงสัยว่าคุณจะมีชีวิตอยู่ต่อไปได้อีกหรือ ?ดอกเตอร์ซูซาน ซอกกลิโอ ผู้เชี่ยวชาญด้านจิตวิทยา แนะนำ 20 วิธีต่อไปนี้ เพื่อให้คุณสามารถทำใจและก้าวไปข้างหน้ากับชีวิตได้
1. ยอมรับความรู้สึกของตัวเอง อย่าพยายามผลักอารมณ์หรือความรู้สึกออกไป ขั้นแรกของการรักษาสภาพจิตใจก็คือ การที่คุณแยกแยะอารมณ์และความรู้สึกของตัวเองได้ ไม่ว่าจะเป็นความเศร้า ความโกรธ ความรู้สึกผิด หรือความรู้สึกอื่นๆ จงยอมรับเมื่อมันเกิดขึ้น
2. กำหนดเวลาสงบ ทำหน้าที่ในแต่ละวันของคุณให้เสร็จ และกำหนดเวลา 15 นาทีในแต่ละวันให้เป็นเวลาสงบ ควรจะเป็นเวลาเดียวกันทุกวันหากทำได้ระหว่างวันควรให้เวลาตนเองได้อยู่เงียบๆเช่นไปเดินเล่นคนเดียว หรือเขียนบันทึก
3. แสดงความรู้สึกของคุณออกมา ให้สังเกตและศึกษาอารมณ์ของตัวเอง แล้วถ่ายทอดออกมา ไม่ว่าจะเป็นการเขียนบันทึก บทกลอน จดหมาย หรือการวาดภาพ
4. สร้างความสัมพันธ์กับผู้อื่น ใช้เวลาอยู่กับครอบครัว เพื่อนฝูง หรือเข้ากลุ่มกับผู้ที่มีประสบการณ์เดียวกันเพื่อแชร์ความรู้สึกของคุณ เปิดกว้างต่อความรักและความห่วงใยที่มีอยู่รอบตัวคุณ อย่าคิดว่าคุณอยู่ตัวคนเดียว
5. สร้างเครื่องเตือนความทรงจำ หากคุณสูญเสียคนที่เป็นที่รักไป ให้ทำสิ่งเล็กๆน้อยที่ช่วยให้คุณระลึกถึงผู้ที่จากไป เช่น คุณอาจจะจัดทำสมุดบันทึกภาพหรือวิดีโอเกี่ยวกับผู้ซึ่งจากไป แล้วแจกจ่ายให้เพื่อนหรือญาติๆ
6. สร้างสิ่งอุทิศกับสิ่งที่คุณเสียไป ซึ่งอาจจะเป็นบ้านหรือตึกที่ทำงาน โดยการทำอัลบั้มภาพรวมเรื่องราวที่มีความหมายพิเศษ
7. หาวัตถุแทนค่าทางใจ อาจเป็นสิ่งของที่มีความหมายพิเศษและทำให้คุณรู้สึกว่าได้อยู่ใกล้กับสิ่ง ที่คุณสูญเสีย ซึ่งจะเป็นสิ่งที่คุณจะ ทนุถนอมไว้ในใจตลอดไป
8. ถ่ายทอดความรัก หนึ่งในการให้เกียรติชีวิตที่สูญเสียไปก็คือ การถ่ายทอดและเผือแผ่ความรักไปยังผู้อื่น ไม่ว่าจะเป็นการยิ้ม ให้กำลัง หรือเป็นที่ปรึกษาใหัผู้อื่นเพื่อสร้างความรู้สึกทางบวกให้ตนเอง
9. ทำกุศลกรรมในชื่อของคนรักของคุณที่จากไป คุณอาจจะก่อตั้งมูลนิธิหรือกองทุนเพื่อสิ่งที่ผู้ที่จากไปนั้นรัก หรือให้ความสำคัญ
10. แสดงความมีน้ำใจในที่ทำงาน หากคุณสูญเสียเพื่อนร่วมงาน คุณอาจจะทำโดยไม่ต้องออกชื่อก็ได้
11. บอกเล่าเรื่องราวของคุณ เพื่อว่าผู้อื่นที่ประสบเหตุการณ์เดียวกันจะได้ไม่รู้สึกเดียวดาย
12. กอดและปลอบโยนผู้ซึ่งกำลังเศร้าโศกจากการสูญเสีย
13. ช่วยเหลือ เช่นการรับเอาสัตว์จรจัดมาเลี้ยง
14. สนุกสนานกับสิ่งเล็กๆน้อยๆ เช่นการแสดงดนตรี หรือเกมกีฬา
15. พูดคำขอบคุณให้มากขึ้นที่โต๊ะอาหาร
16. กอดลูกๆ ของคุณ ไม่ว่าพวกแกจะโตแค่ไหนแล้วก็ตาม
17. มีความอดทนกับทุกๆคนที่คุณพบให้มากขึ้น
18. แสดงความรักให้บ่อยขึ้น
19. กำหนดมุมมอง ว่าอะไรคือสิ่งที่สำคัญที่สุดในชีวิต
20. ใช้ชีวิตให้เต็มที่ทุกวันอย่างมีค่าและมีความหมายทำไมเราต้องปล่อยให้ชีวิตของเราจมดิ่ง อยู่กับเรื่องเลวร้าย ความเศร้าโศกเสียใจ ฝังอยู่กับเรื่องราวเลวร้ายที่เกิดขึ้น เป็นมรสุมชีวิตอยู่เล่า........ มันเป็นเรื่องง่ายหากจะจมอยู่กับมัน จมอยู่กับความมืดมนของชีวิต แต่การข้ามผ่านห้วงเวลาอันเลวร้ายเพื่อก้าวไปสู่ชีวิตใหม่นั้นเป็นเรื่องยาก ซึ่งต้องใช้ความพยายามเป็นอย่างสูงเพื่อทำให้ความมืดนั้นผ่านพ้นไป.... ทว่าหากเมื่อคุณสามารถก้าวผ่านช่วงเวลาอันมืดครึ้มไปได้สำเร็จ คุณจะพบว่ายังมีแสงสว่าง ชีวิตที่น่ารื่นรมย์ ความสุข และรอยยิ้ม ยังรอคุณอยู่ข้างหน้า ซึ่งนั่นจะเป็นหนทางแห่ง “ความสุข” ของคุณ แล้วคุณจะยังจมอยู่กับ “ชีวิตล่ม” ของคุณอยู่อีกหรือ ?...

วันจันทร์ที่ 4 มกราคม พ.ศ. 2553

ฉันเป็นคนมีสา........ระมันคือดอกไม้ ที่ชื่อว่า สาระ

108 ข้อดีของการเดิน

ไม่ว่าจะเป็นการเดินเล่นทอดน่องไปเรื่อยๆ หรือการเดินเร็วๆ แข่งกับเวลา ก็ล้วนมีประโยชน์ต่อผู้เดินทั้งสิ้น ซ้ำยังเป็นกิจกรรมที่ทำได้ง่าย ไม่ต้อง

ประโยชน์ที่แจกแจงให้เห็นได้ชัดๆ ของการเดิน แบ่งออกได้เป็น 2 ด้านคือ ด้านสุขภาพ การเดินนอกจากลดน้ำหนักได้แล้ว ยังควบคุมความดันโลหิตลดความเสี่ยงจากโรคร้าย อาทิ เส้นโลหิตในสมองแตก เบาหวาน มะเร็ง และโรคภัยไข้เจ็บอื่นๆ คนที่เดินบ่อยๆ จึงมักจะมีสุขภาพแข็งแรง

ส่วนประโยชน์ ด้านจิตวิทยา นั้น การเดินจะเปิดโอกาสให้ใช้ความคิดแก้ปัญหา และยังสร้างสมาธิ ช่วยให้จิตใจผ่อนคลาย หายเครียด ถ้ามีเพื่อนเดินด้วยก็ยิ่งดี หรือจะจูงสุนัขเดินไปด้วยกันก็ให้ความเพลิดเพลินใจไปอีกแบบ

สุดlove